Japan (JPN)

 • Japan1

  Team Japan Web Site  www.japanf3k.info

  TM Yoichi KAJIRO

  Japan2

  Pilot Kazuo KANEKO

  Japan3

  Pilot Takaaki ITO

  Japan4

  Pilot Yu MATSUMOTO

  Japan5

  Helper Yoshishiro YAMAMOTO

  Japan6